Zorgen voor erfgoed: wie doet wat?

Erfgoed raakt ons allemaal. Daarom zijn er veel organisaties en instanties bij betrokken. Op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. Wie doet wat? Bij wie kunt u terecht?

Het Ministerie van OCW

Op landelijk niveau valt de zorg voor erfgoed onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van 2018 tot 2021 werkte OCW met de beleidsnota ‘Erfgoed Telt’. De nadruk lag daarin op: het behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generatie; de positionering van erfgoed in de leefomgeving; en het onder de aandacht brengen van het belang van erfgoed voor de maatschappij. Het ministerie bepaalt ook welke erfgoedorganisaties de status ‘professionele organisatie voor monumentenbehoud’ (POM) krijgen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert het beleid van OCW uit. Ook ontwikkelt de RCE kennis over erfgoed, en brengt adviezen uit aan het ministerie.U kunt bij de RCE terecht voor: kennis en voor praktische adviezen rond alles wat met erfgoed en monumenten te maken heeft.

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het naleven van de wetten en regels rond erfgoed, en checkt of de POMs aan de kwaliteitseisen blijven voldoen.

Raakt uw kerkgebouw beschadigd, bijvoorbeeld door grafitti of door een verkeerd uitgevoerde restauratieklus, dan kunt u dit melden bij de Inspectie. Ook als u een beschermd object moet verplaatsen voor een verbouwing of tentoonstelling, meldt u dit bij de Inspectie.

Provincies

Provincies stellen hun provinciaal erfgoedbeleid op en kunnen provinciale monumenten aanwijzen. Als uw kerkgebouw een provinciaal monument is, kunt u bij uw provincie aankloppen voor advies. De provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg IPO.

Gemeenten

Gemeenten kunnen hun eigen erfgoedbeleid opstellen, en gemeentelijke monumenten aanwijzen, en gemeentelijk beschermde gezichten. Of het nu om restauraties, verbouwingen, evenementen of vergunningen gaat, voor al uw vragen is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. Gemeenten werken samen in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG.

Kerken

Nederland kent een brede waaier aan kerkelijke gemeenschappen. Elke kerk heeft een eigen visie op het gebruik, behoud en beheer van het kerkgebouw.

Organisaties en netwerken

Federatie Instandhouding Monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) behartigt de belangen van erfgoedorganisaties in Nederland. Ziet u een kwestie rond monumentenzorg, dat aandacht verdient, dan kunt u het melden bij de FIM. U kunt ook lid worden.

POMs

Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud hebben ten minste 20 rijksmonumenten in eigen bezit. Met een POM-status kan makkelijker subsidies voor onderhoud en restauratie worden aangevraagd.

Programma Toekomst Religieus Erfgoed

Acht landelijke partners – provincies, gemeenten, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties  met steun van het ministerie van OCW samen in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. De VBMK is een van de partners.

 

Laatste check van deze pagina: 1 december 2023