Stappenplan: omgaan met stakeholders

Stakeholders zijn personen, organisaties of losse groepen waarmee u een bepaald belang deelt. Bijvoorbeeld de monumentale waarde van uw kerkgebouw, de verkeersveiligheid in de wijk, het welzijn van uw vrijwilligers, het mondiale klimaat… Hoe u met stakeholders omgaat, hangt nauw samen met wat u wilt bereiken. Gaat het u erom dat uw belang voldoende tot zijn recht komt in de samenwerking met andere partijen? Of wilt u met de andere partijen samenwerken aan het belang dat u met hen deelt?

Stakeholder management

Bij stakeholder management ligt de focus op úw aandeel in het gedeelde belang. Uw doel is het vergroten van het draagvlak voor uw bedrijfs- of projectplan. Hoe vindt u zo veel mogelijk medestanders op uw weg en zo min mogelijk tegenstanders? Het woord zegt het al: u managet uw stakeholders. Stakeholder management sluit aan op lobby en op marketing. De methode kan echter ook worden ingezet als u zich sterk wilt maken voor een algemeen belang dat in de knel komt.

Stap 1: Stakeholder mapping

Breng uw stakeholders in kaart. Wie krijgt met uw organisatie of project te maken? Maak karakterschetsen: tot welke sector behoren ze, waar houden ze zich mee bezig, wat willen ze bereiken, hoe gaan ze te werk?

Stap 2: Stakeholder matrix

Beoordeel uw stakeholders en deel ze in. In welke mate staan ze positief dan wel kritisch ten opzichte van uw organisatie of project? En: in welke mate hebben ze er invloed op? De combinatie vertelt hoe u zich het beste tot hen kan verhouden:

  • Positief  – veel invloed: koester hen
  • Positief  – weinig invloed: houd hen op de hoogte
  • Kritisch – veel invloed: houd hen tevreden houden en/of probeer hen voor u te winnen
  • Kritisch – weinig invloed: houd hen in de gaten

Stap 3: Bepaal uw strategie

U gaat met uw stakeholders in gesprek of in onderhandeling. Meestal streven partijen naar een win-win situatie: een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen, op basis van consensus.

Stakeholder participatie

Bij stakeholder participatie ligt de focus op het gedeelde belang. Als kerkbeheerder staat u middenin de samenleving. U krijgt te maken met maatschappelijke kwesties en vraagstukken rond erfgoed. Samen met andere partijen wilt u daaraan een positieve bijdrage leveren. Goede samenwerkingsrelaties zijn belangrijk. Stakeholder participatie sluit aan op public relations.

Geen stappenplan

Stakeholder participatie is altijd maatwerk, afhankelijk van het vraagstuk, de betrokken stakeholders en de maatschappelijke context. Algemene kenmerken van deze aanpak:

  • Een open houding ten opzicht van (potentiële) stakeholders
  • Gelijkwaardigheid tussen de stakeholders
  • Het onderhouden van goede relaties is niet alleen middel maar ook doel
  • Streven naar een gemeenschappelijke visie op het vraagstuk
  • Dialoog is daarbij een belangrijk instrument

Geen stappenplan, wel een checklist: download de Checklist stakeholder participatie

Meer tips

 

Laatste check van deze pagina: 1 augustus 2023