Stappenplan: Omgaan met stakeholders

Stakeholders zijn personen, organisaties of losse groepen waarmee u een bepaald belang deelt. U komt bijvoorbeeld in contact met omwonenden over de sociale veiligheid in de wijk; met de arbo-dienst rond de veiligheid van uw medewerkers; of met een erfgoedinstelling rond de monumentale waarde van uw kerkgebouw.

Hoe u met stakeholders omgaat, hangt nauw samen met wat u wilt bereiken. Gaat het u erom dat uw belang voldoende tot zijn recht komt in de samenwerking met andere partijen? Of wilt u met de andere partijen samenwerken aan het belang dat u met hen deelt?

A – Stakeholder management

Bij ‘stakeholder management’ gaat het vooral over úw aandeel in het gedeelde belang. Uw doel is meer steun te verwerven voor uw bedrijfs- of projectplan. Hoe vindt u zo veel mogelijk medestanders op uw weg en zo min mogelijk tegenstanders? Het woord zegt het al: u ‘managet’ uw stakeholders. Stakeholder management sluit aan op lobby en op marketing. De aanpak kan echter ook worden ingezet als u zich sterk wilt maken voor een algemeen belang dat in de knel komt.

Stap 1 – Stakeholder mapping

Eerst brengt u uw stakeholders in kaart: welke personen, groepen en organisaties krijgt met uw organisatie of uw project te maken? Maak karakterschetsen: tot welke sector behoren deze stakeholders, waar houden ze zich mee bezig, wat willen ze bereiken, hoe gaan ze te werk?

Stap 2 – Stakeholder matrix

Daarna beoordeelt u uw stakeholders: in welke mate staan ze positief dan wel kritisch tegenover uw organisatie of project? En: in welke mate hebben zij er invloed op? De combinatie vertelt hoe u zich het beste tot hen kan verhouden:

  • Positief  en veel invloed: investeer in blijvende goede relaties
  • Positief en weinig invloed: houd hen op de hoogte
  • Kritisch  en veel invloed: probeer hen gerust te stellen en/of voor uw plan te winnen
  • Kritisch  en weinig invloed: houd hen in de gaten

Stap 3 – Bepaal uw strategie

U gaat met uw stakeholders in gesprek of in onderhandeling. Meestal streven partijen naar een win-win situatie: een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen, op basis van consensus.

B – Stakeholder participatie

Bij stakeholder participatie staat het gedeelde belang voorop. Als kerkbeheerder staat u middenin de samenleving. U krijgt te maken met maatschappelijke kwesties en vraagstukken rond erfgoed. Samen met andere partijen wilt u daaraan een positieve bijdrage leveren. Goede samenwerkingsrelaties zijn dan belangrijk. Stakeholder participatie sluit aan op public relations.

Maatwerk

Stakeholder participatie is altijd maatwerk, afhankelijk van het vraagstuk, de betrokken stakeholders en de maatschappelijke context. Wat kenmerkt deze aanpak?

  • Een open houding ten opzicht van (potentiële) stakeholders
  • Gelijkwaardigheid tussen de stakeholders
  • Het onderhouden van goede relaties is niet alleen middel maar ook doel
  • Streven naar een gemeenschappelijke visie op het vraagstuk
  • Dialoog is daarbij een belangrijk instrument

Er is daarom geen stappenplan, wel een lijst van aandachtspunten:

Tips

 

Laatste check van deze pagina: 1 augustus 2023