Bestuur

Is uw organisatie een rechtspersoon, dan is er een bestuur. Het bestuur kan bindende afspraken maken en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie. Het bestuur kan bestaan uit één of meer personen. De afspraken over vorm en functioneren van het bestuur zijn vastgelegd in statuten. Bestuurders van een stichting krijgen geen beloning.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

 • Vaststellen beleid
 • Afsluiten contracten en overeenkomsten; tekenbevoegdheid
 • Eventueel: benoemen en ontslaan directie; functioneringsgesprekken
 • Aansturen directie dan wel vrijwilligers/freelancers
 • Aanspreekpunt voor directie dan wel vrijwilligers/freelancers
 • Ondersteunen directie dan wel vrijwilligers met expertise en contacten
 • Bestuursvergaderingen voorbereiden en voorzitten

Vaak zijn er specifieke bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid. Verdeel de bestuurstaken naar competenties van de bestuursleden. Bijv: de voorzitter hoeft niet automatisch ook vergadervoorzitter te zijn. Sommige competenties hangen wel samen met de bestuursfunctie:

 • Voorzitter: is het boegbeeld van de organisatie. Kernkwaliteiten: heeft hart voor de zaak, uitstraling past bij de profilering van de organisatie, netwerker, diplomatiek, heeft visie.
 • Secretaris: voert het secretariaat en stelt beleidsdocumenten op. Kernkwaliteiten: heeft overzicht, werkt nauwkeurig, kan organiseren
 • Penningmeester: voert de financiële administratie. Kernkwaliteiten: heeft financieel inzicht, is goed bereikbaar i.v.m. betalingen, kan adviseren en indien nodig waarschuwen over financiële kwesties

Aansprakelijkheid

Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de besluiten en het beleid van het hele bestuur. Doorgaans is de stichting, als rechtspersoon, aansprakelijk. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld:

 •  zolang de organisatie nog niet staat ingeschreven bij de KvK
 • als u de organisatie schade berokkent door ernstig verwijtbaar gedrag
 • als u geen bestuurslid meer bent, maar wel nog in de statuten staat vermeld en de organisatie door wanbeleid failliet gaat

Stappenplan inrichten bestuur

 • Stel vast welke taken en verantwoordelijkheden het bestuur als geheel dient te vervullen
 • Stel vast over welke capaciteiten, expertise en vaardigheden het bestuur als geheel moet kunnen beschikken
 • Stel functieprofielen op, gebaseerd op de ontbrekende elementen
 • Werf bestuursleden, ook buiten het eigen netwerk. Bijv onder leden, donateurs, medewerkers en vrijwilligers
 • Kies bestuursleden met hart voor de zaak! Persoonlijke betrokkenheid is belangrijker dan professionele functie of maatschappelijke status
 • Zorg voor een goede balans tussen behoud van expertise en continuïteit, en vernieuwing
 • Stel een gefaseerd rooster van aftreden/herbenoemen vast
 • Leg vast wanneer bestuursleden kunnen worden weggestuurd. Bijv bij onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van belangen en integriteitskwesties. Expliciteer de criteria

Meer lezen

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021