Stappenplan opstellen beleid

Beleid geeft richting aan uw organisatie. Een goed beleidsplan integreert alle onderdelen van de organisatie en verloopt cyclisch. Een strak beleidsplan is geen garantie voor succes. Zorg dat er genoeg ruimte is om te kunnen meebewegen met veranderingen die zich tussentijds voordoen, om onvoorziene kansen te kunnen grijpen, en om voortschrijdend inzicht te kunnen verwerken.

1. Missie

In uw missie beschrijft u waarom uw organisatie bestaat. Wat drijft u, waar gaat het u om, wat is uw ‘handelsmerk’?

2. Meerjarig strategisch beleidsplan

In het meerjarig strategisch beleidsplan vertaalt u de missie in concrete doelstellingen en beschrijft u hoe u te werk wilt gaan om die te bereiken, en waarom zo. Het omvat o.a.:

 • een inventarisatie van de (financiële) middelen, materialen, voorzieningen en menskracht waar u over beschikt
 • een beschrijving van de maatschappelijke context waarin uw organisatie zich beweegt
 • een inschatting van kansen en risico’s voor uw organisatie
 • een verantwoording van de door u gekozen aanpak

3. Jaarplan

Het strategisch plan mondt uit in een jaarplan: wat gaat u dit jaar precies doen en welke inzet is daarvoor nodig?

4. Jaarverslag

Op enkele momenten in het jaar bekijkt u of u met het jaarplan nog op koers ligt en waar bijgestuurd kan of moet worden. Aan het einde van het jaar rapporteert u nauwkeurig wat de opbrengsten van uw activiteiten waren, en toetst u in hoeverre ze hebben bijgedragen aan de doelstellingen en aan de missie. Deze evaluatie neemt u mee bij het opstellen van het volgende jaarplan. Misschien constateert u ook dat het tijd wordt voor een nieuw meerjarig beleidsplan.

Aandachtspunten

 • Overdenk de doelstellingen goed. Er zijn diverse hulpmiddelen om uw doelstellingen goed te doordenken en helder te formuleren:
  • ‘SMART’: maak doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realiseerbaar en Tijdgebonden
  • ‘SWOT’: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
 • Maak realistische kosten-batenanalyses. Bij een exploitatiestichting hoort een exploitatieplan. Meer daarover vind u in de Module Exploitatie
 • Houd rekening met de interne organisatie. Ga bij alle (exploitatie)plannen na wat het vraagt aan interne organisatie, zoals administratief werk, communicatie, inkoop, vrijwilligers/personeel, ict, beveiliging. Houd rekening met al het reguliere, ondersteunende basiswerk dat elke organisatie nodig heeft naast de activiteiten die u wilt ontplooien.
 • Houd de missie centraal. Toets bij alle activiteiten in hoeverre ze werkelijk bijdragen aan de missie.

Meer lezen

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021