Vragen over erfgoed

Gemeente en provincie

In vrijwel alle gevallen is de gemeente uw eerste aanspreekpunt voor vragen over erfgoed. U kunt er terecht voor informatie en advies over restauraties en verbouwingen, voor de aanvraag van vergunningen, en voor het melden van vandalisme, schade en overlast. Dat geldt ook voor vragen en meldingen over beschermde gezichten waar uw kerkgebouw deel van uitmaakt.

Provincies zien erop toe dat gemeenten hun taken goed uitvoeren. Alle provincies hebben een Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, waar de gemeenten en u terecht kunnen met vragen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Dé centrale instelling in de erfgoedwereld is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de RCE het beleid en de wet- en regelgeving rond erfgoed uit. Ook ontwikkelt de RCE praktisch toepasbare kennis en geeft advies over erfgoedzaken.

Aanwijzing en intrekking van monumenten

Bezit u een gebouw of voorwerp dat u graag erkend zou zien als monument of cultuurgoed? Voor kerkgebouwen zijn de mogelijkheden beperkt. De minister van OCW is erg terughoudend in het aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten en van rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten. Mogelijk maakt u meer kans bij uw gemeente of provincie.

Feiten en cijfers over erfgoed

In de Erfgoedwet is vastgelegd dat de overheid rapporteert over de stand van zaken en ontwikkelingen rond erfgoed.

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE)

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) controleert of we ons houden aan de Erfgoedwet. Daaronder vallen alle regelgevingen rond de rijksmonumenten, de cultuurgoederen, de beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook de Europese en internationale afspraken waar Nederland aan gehouden is. Toezicht houden op de rijksmonumenten zelf is niet een taak van de Inspectie, maar van gemeentebesturen.

De Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke, onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media.

Internationaal

Kennisbanken en portalen

Laatste check van deze pagina: 7 oktober 2020