Veiligheidszorg

Integraal Plan Veiligheidszorg

Het opstellen van een Integraal Plan Veiligheidszorg (IPV) is een goed hulpmiddel om zorg te dragen voor een goede veiligheid van personen en religieus erfgoed en om risico’s te minimaliseren. Het structureert en documenteert de onderwerpen die met veiligheidszorg te maken hebben.

In het IPV spreekt het kerkbestuur zich uit over het wel of niet accepteren van risico’s, de organisatorische verantwoordelijkheden en welke maatregelen en voorzieningen worden genomen. Verder worden in dit plan structuren, richtlijnen en instructies opgenomen die gericht zijn op het voorkomen en het bestrijden van incidenten en het beperken van de gevolgschade. Bewustwording staat hierbij centraal.

Het kerkbestuur bepaalt uit welke hoofdstukken of bijlagen het IPV bestaat en wie inzage heeft in het gehele plan.

Download hieronder een format van een IPV. U kunt hierop de voor uw kerkgebouw relevante vragen invullen en vervolgens het document printen en bewaren bij uw beleidsstukken.

Het is raadzaam veiligheid tenminste eenmaal per jaar te agenderen. Bij gewijzigde omstandigheden dient het document te worden aangepast.

Calamiteitenkaart

Het is raadzaam om voor dagelijks gebruik een uittreksel te maken van het IPV: de calamiteitenkaart.

Druk op de achterzijde een plattegrond af van het gebouw met daarop aangegeven: uitgangen, vluchtroutes, blusmiddelen, hulpmiddelen EHBO, en de plaats van de hoofdafsluiters. Plastificeer dit document en hang het op strategische plaatsen op, bijvoorbeeld in de buurt van blusmiddelen, vluchtdeuren, receptie, sacristie, consistorie, winkeltje of omroepinstallatie.

De calamiteitenkaart kan ook gebruikt worden voor kleine kerken waarvoor het opstellen van een IPV een te zwaar middel is.

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

Lees meer in de module Veiligheid uit het VBMK Handboek Behoud en Beheer