Toekenningen herbestemmingssubsidie 2019 zijn bekend

12-03-2020 | Deze week heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de beschikkingen van de herbestemmingssubsidie bekendgemaakt. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de RCE. Op 28 februari 2020 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers.

In totaal ontving de RCE 496 subsidieaanvragen voor 543 monumenten. De meeste aanvragen werden ontvangen voor boerderijen (111), kerkelijke gebouwen (105) en gebouwen van liefdadigheid/gezondheid/wetgeving/cultuur (46).

In 2020 voor het eerst ook subsidie voor energiescan aan te vragen

Tussen 1 oktober en 30 november 2020 kunnen weer nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend.

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar niet eenvoudig een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling geldt overigens niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus, die volgens de betreffende gemeente wel een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben.

Dit jaar kan voor het eerst ook herbestemmingssubsidie worden aangevraagd voor energiescans in het kader van duurzaamheidsmaatregelen. Hiervoor wordt het beschikbare budget met € 500.000 verhoogd.

Bron: RCE