Symposium ‘Ondernemen met een kerkgebouw’

4 november 2016 om 13:00

Op 4 november a.s. organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) in samenwerking met de Sint Joris Kerk Amersfoort een regiobijeenkomst over de professionalisering van het financieel beheer van kerkgebouwen. Het gaat die middag over het opstellen van een begroting, een jaarrekening en de cyclus van planning en control. De sprekers hebben ieder hun eigen invalshoek en ervaring: vanuit de kerkelijke sfeer, vanuit meervoudig gebruik en uit de wereld van het vastgoed.

Aan de orde komen belangrijke kostenposten zoals onderhoud en verzekeringen, maar ook de exploitatieopzet en belangrijke inkomstenbronnen worden toegelicht. Tenslotte komen er concrete praktische zaken aan de orde, zoals de voor en nadelen van een BTW nummer, het wel of niet kunnen terugvorderen van BTW en entreegelden.

Is afstoting aan de orde en speelt de waarde van het onroerend-goed een belangrijke rol dan stelt dat weer heel andere eisen. Er zijn uiteraard verschillen tussen kleine plattelands kerken en grote stadskerken, maar altijd zijn er de kosten van gebouwbeheer en onderhoudslasten. Is de exploitatie kostendekkend? Hoe kom je tot een sluitende begroting? Doe je het zelf of besteed je de exploitatie uit? Al deze vragen komen langs.

Dit symposium biedt kerkeigenaren, bestuurders en kerkbeheerders handvatten bij het financieel beheren en succesvol exploiteren van hun kerkgebouw. Deelnemers kunnen hun ervaringen delen en tot nieuwe inzichten komen wat betreft de bestuurlijke en financiële organisatie (verzelfstandigen).

Zoals elke regiobijeenkomst van de VBMK is deze middag een les in creatief denken met oog voor de realiteit. Open je vizier, zoek dwarsverbanden of besteed de exploitatie van de kerk uit aan experts. Maak anderen medeverantwoordelijk en vooral ook mede-enthousiast!

Deelname is gratis.