Organisatie protestantse kerken

Protestantse kerken zijn van onderaf georganiseerd; vrijwel alle ambtsdragers worden gekozen.

Er zijn veel verschillende stromingen: hervormd, gereformeerd, evangelisch-luthers en protestants. Vele zijn samengegaan in de Protestantse Kerk (ook wel: PKN) nu het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland.

Een protestantse viering wordt een dienst genoemd. Centraal staat het Heilig Avondmaal; men viert de Gemeenschap van Brood en Wijn.

De dienst wordt geleid door een predikant (aanspreektitel: ’dominee’)

Gemeente: een gemeenschap van gelovigen die samenkomt in een bepaald kerkgebouw.

Een gemeente wordt geleid door een kerkenraad. Daarin hebben ouderlingen, diaken en de predikant zitting. Het onroerend goed van de gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie (ambtswoning van de predikant) en de kosterswoning, wordt beheerd door het College van Kerkrentmeesters (ook wel: kerkvoogdij).

Verschillende gemeenten vormen samen een regionale classis, onder leiding van een classispredikant. De Protestantse Kerk heeft 11 regio’s. Alle classis zijn vertegenwoordigd in de generale synode, de landelijke kerkvergadering.

De generale synode heeft een dagelijks bestuur: de moderamen. De preses is de voorzitter, de scriba is de secretaris.

‘Migrantengemeenten’ zijn gelijkwaardig aan andere gemeenten.

 

Laatste check van deze pagina: 1 juli 2022