Nationale Kerkenaanpak

De Nationale Kerkenaanpak was een breed, nationaal programma voor een duurzaam toekomstperspectief voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Het is in het najaar 2018 door de minister van OCW bekrachtigd in de Stevenskerk in Nijmegen. Het progamma kreeg vorm in het Platform Toekomst Religieus Erfgoed. In 2021 liep het programma af. Er is momenteel nog geen informatie over het vervolg

Samenwerkingspartners

Vijf programmalijnen

Kerkenvisies

Gemeenten kunnen samen met kerkeigenaren en anderen een Kerkenvisie op te stellen: een strategisch plan voor alle kerkgebouwen op lokaal niveau, zowel de monumentale als de niet-monumentale.

Duurzaamheid

Letten op duurzaamheid draagt bij aan het verlagen van de energierekening en daarmee aan de exploitatiekosten, en aan het terugdringen van CO2.

Toegankelijkheid

Hoe kunnen we kerkgebouwen beter en breder toegankelijk maken voor het publiek?

Draagvlak

Hoe behouden en vergroten we het ruime draagvlak voor religieus erfgoed in Nederland?  Speciale aandacht voor jongeren en voor mensen met een niet-christelijke of niet-religieuze achtergrond.

Kennisdeling

‘Kennis’ is een overkoepelend thema. Voor elk van de programmalijnen geldt, dat er al veel kennis en ervaring beschikbaar is, maar dat de juiste informatie soms lastig te vinden is. En soms ontbreken essentiële gegevens of zijn innovaties nodig.

Laatste check van deze pagina: 18 januari 2022