Erfgoedwet en Omgevingswet

Kennisbank VBMKReligieus Erfgoed:

Erfgoedwet en OmgevingswetErfgoed en monumentenErfgoedbeleidNationale Kerkenaanpak | Onderhoud en restauratie | OnderhoudstipsVragen over erfgoed

 

Wat is religieus erfgoed?

De term ‘religieus erfgoed’ komt in de huidige wetgeving niet voor. In de Erfgoedwet staat cultureel erfgoed centraal: “uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden’. Religieus erfgoed laat zich dan omschrijven als ‘cultureel erfgoed van religieuze waarde’.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed definieert religieus erfgoed als: “Het geheel van cultuurgoederen, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, dat in een religieuze, godsdienstige of devotionele context tot stand kwam of werd verworven, hiernaar verwijst of hiermee in verband staat”.

Erfgoedwet en Omgevingswet

Alles wat met cultureel erfgoed te maken heeft, wordt geregeld in de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Met de Erfgoedwet, die sinds 1 juli 2016 van kracht is, is de Monumentenwet komen te vervallen. De Omgevingswet zal per 1 januari 2022 in werking treden.

De Erfgoedwet gaat over: musea, monumenten en archeologie. Regelgeving op: het aanwijzen van rijksmonumenten, het toezicht houden op monumenten, en het beschermen van cultuurgoederen, verzamelingen en ensembles.

De Omgevingswet gaat over: alles in het landschap, zoals natuur, water, infrastructuur en wonen; cultureel erfgoed is een van de hoofdthema’s. Regelgeving op: provinciale en gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, omgevingsvisies, monumentencommissies, en de instandhoudingsplicht.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Dé centrale instelling in de erfgoedwereld is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de RCE het beleid en de wet- en regelgeving rond erfgoed uit. Namens de minister van OCW wijst de RCE rijksmonumenten aan. Ook ontwikkelt de RCE praktisch toepasbare kennis en geeft advies over erfgoedzaken.

 

Laatste check van deze pagina: 21 september 2020